Referat 2015

D.26.05.2015

Referat af generalforsamling for
Utzons Allè grundejerforening

 

  1. Valg af dirigent: Brian (nr. 66).

Dirigenten bekræftede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, og at forsamlingen var beslutningsdygtig.

Referent Ulrich (nr. 58).

Stemmetæller Morten (nr. 54).

  1. Formandens beretning:
  1. Kassererens beretning:

Michal gennemgik regnskab. Mangler godkendelse fra bestyrelsen, samt revisor.

Lægges op på hjemmesiden.

Kommentarer i forhold til regnskabet:

Bør havetraktoren indsættes som et aktiv? Michal og Keld følger op.
De tidligere ejere af grund nr. 56 har solgt grunden uden at betale kontingent til grundejerforeningen.

Det blev besluttet ved flertal, at vi fortsætter med at inddrive gælden. Det står klart beskrevet, at køber hæfter for gammel gæld i grunden og er forpligtet til at overtage denne.

Sagen vendes med advokatfirmaet.

 

3.a Hjemmesiden:

Det blev forslået at utzonsalle.dk og utzonsvenner.dk sammenlægges.

Wilhjelm undersøger, om det kan lade sig gøre (for/ imod og evt. udgifter i den forbindelse), idet utzonsalle.dk er en salgsside.

  1. Indkomne forslag:

Tina og Morten (nr. 54) stiller forslag om, at der sættes hegn omkring søen. Det blev besluttet, at det var en god idé. Morten arbejder videre med forslaget og indhenter tilbud og kommer med et konkret oplæg til bestyrelsen.

 

Lene og Brian (nr. 66) spørger til, hvad der skal ske med de døde vejtræer. Flertal vedtager, at de skal skiftes.

Det blev aftalt, at der skal ”skiftes” jordbund i denne forbindelse, da flere af træerne allerede har været skiftet.

Marco indhenter tilbud.

 

Jette og Thomas (nr. 12) spørger til muligheden for at få offentlig transport forbi Utzons Allé?

Wilhjelm undersøger muligheden for busstop ved den kommende udstykning, hvor der bliver lagt op til, at der skal bygges senior boliger.

 

Jette og Thomas (nr. 12) foreslår, at der opstilles store sten med ”Utzons Allé” ved indkørslerne til Utzons Allé.

13 stemte for, at der arbejdes videre med forslaget.

Marco og Jette kommer med et konkret forslag/oplæg.

 

Mulighed for at indgå i Trygfondens Nabohjælp blev fremlagt. Der var positiv stemning for forslaget om at etablere nabohjælp.

Henrik uddeler brochurer om dette. Det er frivilligt, om man vil deltage.

 

Jette og Thomas spørger til, hvad status er op el-boks i skel/hæk.

Det blev diskuteret, hvem der har ansvaret? Hvad skal der gøres? Står den lovligt?

Henrik undersøger hvem der har ansvaret for den og dens placering. (Jette og Thomas? Steen? Grundejerforeningen? Elektrikeren? Tidligere ejer?)

Derefter besluttes det, hvad der skal ske.

 

 

  1. Fastlæggelse af kontingent:

Det blev besluttet, at kontingentet fastholdes på 3.000 kr. fremadrettet for at etablere en opsparing til bl.a. vejfond og andre fremtidige udgifter.

 

Det blev præciseret, at udstykkerne (Steen og Wilhjelm) skal sørge for, at der etableres toplag/slidlag på vejbanen i området, når hele området er bebygget.

 

Vejfonden skal fremover fremgå af regnskabet.

Der hensættes årligt 10.000 kr. hertil. I øjeblikket er der 30.000 kr. i vejfonden.

5.a Budget:

Budget for 2015 og 2016 blev gennemgået af Henrik.

Opdateret budget med krav/rettelser vedr. vejfond og lign. lægges på hjemmesiden.

 

 

  1. Valg til bestyrelsen:

Marco : Genvalgt

Allan: Genvalgt

Dennis: Genvalgt

 

  1. Valg af revisor:

Keld: Genvalgt

 

Dræn ved Steens grunde/Friareal bag grund 16 + 20:

Steen har lovet at der laves dræn ultimo august 2015.

 

Nye vejskilte:
Udstykkerne har ændret grundstørrelser/antal grunde. Derfor nye vejskilte.

Steen og Wilhjelm har accepteret at betale (afhængig af løsning). Marco, Steen og Wilhjelm finder en acceptabel og permanent løsning.

 

Der spørges til planer om at forlænge Brejngaardsvej forbi Utzons Allé. Ikke noget konkret nyt.

 

Der spørges til, hvem der skal slå græs omkring helleanlæg og lygtepæle, samt hvordan der skal luges ukrudt ved/i fortov.

Marco får gartneren til at gøre der én gang. Derefter er det grundejerforeningens eget ansvar. Der anskaffes kanttrimmer/ buskrydder. Keld tilbyder sin.

Der spørges til planerne for ældre-/seniorboliger på grundene 70, 72, 74. Der kommer ikke ældre-/seniorboliger på Utzons Allè. Planerne for disse videregår til den nye udstykning.

 

Download (PDF, 35KB)