Referat 2016

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Utzons Allé 7. juni 2016 kl. 18.00-20.00

 1. Valg af dirigent:
  Brian (nr. 66) blev valgt
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
  Regnskabet blev fremlagt af kassereren. Der er et overskud på 33.540 kr. for 2015.
  Der mangler en kontingentindbetaling fra Steen for grund nummer 32 for 2015. Steen indbetaler snarest.
  Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor posten til reparation af gadelamper er så stor. Hvert andet år skal der laves eftersyn, som vi er med til at betale (sammen med Odense Kommune). Derfor den store post. Nogle gadelamper er bevidst lagt ned pga. hyppige påkørsler for på den måde at holde vedligeholdelsesudgifterne nede.
  Der blev stillet spørgsmål til udgifter til reparation af havetraktoren. Lige nu betales der for hver reparation. Det blev foreslået, at der laves en serviceaftale. Bestyrelsen undersøger muligheden for dette.3a Tina og Diana ønsker at udtræde af festudvalget. Ingen af de tilstedeværende ønskede at være aktive i festudvalget.
 4. Indkomne forslag
  1. Forslag om, at der afsættes 5.000 kr. til festudvalget hvert år. Dette blev diskuteret og endte med afstemning. Det blev vedtaget, at der skal afsættes 5.000 kr. i budgettet til dette fremover.
  2. Forslag om, at der gøres noget ved ukrudt i fortovet. Der fremsættes forslag om, at der sprøjtesmed Spuma, som ikke er giftigt. Lotte (nr. 37) undersøger nærmere. Informerer og lægger detpå Facebook.
  3. Forslag om, at vi tilkøber hjælp til vedligeholdelse af fællesarealer hos gartner – kantsten,helleanlæg, fortove. Lotte (nr. 37) og Keld (nr. 29) laver et oplæg samt undersøger priser fordette.
  4. Forslag om, at der støbes kloakrør ned i chikanerne, så metalstolper kan stå her og fjernes efterbehov. Forskellige løsninger blev drøftet. Keld (nr. 29) og Brian (nr. 66) indhenter tilbud påmulig løsning (model Pexco – kan ses på www.a39.dk).
  5. Forslag om, at lygtepæle blev trukket længere væk fra vejen. Forslaget blev trukket tilbage,fordi det vil være for stor en udgift.
 5. Fastsættelse af kontingent
  Budgettet for 2016 blev gennemgået. Der blev stillet spørgsmål ved, hvorfor budgettet er forhøjet fra 2015 til 2016. Der er bla. afsat ekstra til vejfond og snerydning + 40.000 kr. til nyanskaffelser som aftalt på sidste års generalforsamling.
  Forskellige kontingenter blev drøftet. Der blev stemt om kontingentet fortsat skulle være på 3.000 kr. Dette blev vedtaget med 9 for, 3 imod, 1 blank.

Indbetalingsfrist fastholdes til 31. januar.

 1. Valg til bestyrelsenPå valg var Mikal (nr. 14), Henrik (nr. 8) og Ulrich (nr. 58). Mikal genopstiller. Henrik og Ulrich genopstiller ikke.
  Brian (nr. 66), Mikal (nr. 14), Dennis (nr. 18) og Morten (nr. 54) stillede op. Brian blev valgt med 8 stemmer af 13, Morten blev valgt med 7 stemmer af 13, Mikal og Dennis fik hver især 6, hvorefter Dennis trak sig og derved fortsætter som suppleant.
 2. Valg af revisor
  Keld genopstiller – valgt enstemmigt
 3. Eventuelt
  Spørgsmål til, om vi igen kunne få benzinkort i stedet for, at den enkelte skal have udlæg. Mulighederne undersøges – herunder om der kan bruges MobilePay.
  Spørgsmål til opfølgning og styring af gadelamper. Henrik (nr. 8) stopper med dette. Ole (nr. 40) overtager opgaven. Der blev reflekteret over, hvad mulighederne er for at rationalisere omkostningerne? Hvem skal varetage reparations- og vedligeholdelsesopgave? Skal reservedele købes hos en bestemt producent? Ole undersøger muligheder og orienterer bestyrelsen.
  Der blev stillet spørgsmål til tidligere beslutning om at slukke hver anden gadelampe. Bestyrelsen undersøger dette.

Download (PDF, 432KB)